Regulamin

1.      Właścicielem serwisu internetowego, który jest dostępny pod adresem http://www.etelefonia.pl (Serwis) jest firma 4 Global Networks Service LLC (Właściciel Serwisu).

2.      Serwis został udostępniony osobom korzystającym z Serwisu (Użytkownicy Serwisu), w celu umożliwienia im zapoznania się z tematyką związaną z usługami telekomunikacyjnymi, branżą telekomunikacyjną oraz firmami i organizacjami świadczącymi usługi telekomunikacyjne lub z nimi związanymi. W serwisie została również udostępniona funkcjonalność polegająca na dokonywaniu ocen i prezentowania zasobów w formie rankingów.

3.      Zamieszczone w Serwisie informacje, materiały, dane mają charakter informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4.      Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość oraz aktualność zamieszczonych w Serwisie informacji, materiałów, danych i innych elementów.

5.      Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Serwisu bez uprzedzenia.

6.      Serwis może zawierać wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy, Właściciel Serwisu  nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące powstać na skutek ich działania. Korzystający z informacji, materiałów oraz danych zamieszczonych w Serwisie Użytkownik Serwisu, czyni to na własne ryzyko.

7.      Założenie Konta w Serwisie, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu Serwisu.

8.      Użytkownik Serwisu zakładający w serwisie Konto (Partner Serwisu), otrzymuje możliwość dokonywania edycji części jego zasobów w postaci edycji tekstu i dołączania grafiki.

9.      Serwis udostępnia materiały, które zostały wprowadzone do zasobów Serwisu przez Właściciela Serwisu lub przez Partnerów Serwisu.

10.   Każdy Użytkownik Serwisu i Partner Serwisu może zaproponować dodanie informacji i danych do Serwisu na temat firmy z branży telekomunikacyjnej, która realizuje usługi dla innych osób i podmiotów związane z tą branżą. Pierwsza informacja i dane o firmie zostaną dodane do Serwisu po ich weryfikacji przez Właściciela Serwisu.

11.   O dodaniu pierwszych danych i informacji do Serwisu, decyduje Właściciel Serwisu. O fakcie dodania lub odrzucenia informacji i danych, Partner Serwisu zostanie powiadomiony wiadomością e-mail na adres, który podał podczas założenia Konta w Serwisie.

12.   Umieszczanie w Serwisie tekstów i grafiki jest dobrowolne i stanowi wolny wybór Partnera Serwisu.

13.   Partner Serwisu wprowadzając dane do serwisu dobrowolnie przekazuje te dane Właścicielowi Serwisu.

14.   Każde konto w serwisie stanowi własność Właściciela Serwisu i nie stanowi własności Partnera Serwisu a jedynie umożliwia mu zarządzanie danymi (aktualizacje, zmiany) wprowadzonymi do serwisu.

15.   Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo weryfikacji wprowadzanych do Serwisu danych i materiałów.

16.   Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo blokowania i/lub usuwania kont Partnerów Serwisu w dowolnym momencie bez podawania przyczyn w szczególności w przypadkach:

a)      niepełne lub nieprawdziwe dane kontaktowe (imię/nazwisko, firma, adres, numer telefonu),

b)      wprowadzenia nieprawdziwych informacji,

c)      wystawiania samodzielnie komentarzy i opinii w ramach oceny własnej działalności,

d)      wystawiania komentarzy innym Partnerom Serwisu,

e)      używanie wielu kont niezgodnie z zasadami,

f)       wysyłanie spamu do innych użytkowników,

g)      zmiana użytkownika konta (przekazywanie zarejestrowanych kont nie jest dozwolone),

h)      udostępnianie konta innym osobom,

i)       zawieszenie działalności telekomunikacyjnej przez Partnera Serwisu,

j)       brak wpisu do rejestru operatorów telekomunikacyjnych,

k)      braku aktualizacji danych w przypadku zmiany oferty przez Partnera Serwisu,

17.   Do Serwisu nie zostaną dodane dane, informacje i materiały zawierające treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających zasady netykiety.

18.   W przypadku gdy Partner Serwisu w ramach konta przechowuje dane prywatne nie zgodne z przeznaczeniem serwisu upoważnia właściciela serwisu do naliczenia mu opłaty w wysokości 10 000 USD za każdy MB przechowywanych danych.

19.   Partner Serwisu upoważnia Właściciela Serwisu do wystawienia mu rachunku w wysokości zgodnej z wskazanym w punkcie 18  przelicznikiem i zobowiązuje się do opłacenia go w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.

20.   Partner Serwisu umieszczając w Serwisie teksty, loga, logotypy, znaki firmowe, znaki graficzne lub graficzno-słowne oraz podobne elementy, będące jego prawną własnością, uprawnia Właściciela Serwisu do ich prezentowania w Serwisie zgodnie z przyjętą technologią i zasadami i tym samym nie wymaga od Właściciela Serwisu dodatkowych umów lub/i pozwoleń w tym zakresie.

21.   Serwis może zawierać informacje, które są prawnie zastrzeżoną wyłączną własnością Właściciela Serwisu oraz Partnerów Serwisu i podmiotów z nimi związanych. Własność taka zawiera, ale nie ogranicza się tylko do praw autorskich, znaków towarowych oraz informacji o technologiach Właściciela Serwisu i Partnerów Serwisu. Są one dostarczane w formie takich materiałów jak tekst, grafika i inne elementy, jak również linki/odsyłacze. Właściciel Serwisu i Partnerzy Serwisu zachowują wszelkie prawa do tego typu materiałów.

22.   Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można zobaczyć lub przeczytać w Serwisie, są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione prawem autorskim. Drukowanie, kopiowanie, powielanie całości bądź części niniejszego Serwisu, albo jakichkolwiek zamieszczonych w nim materiałów, wykorzystanie znajdujących się w nim informacji, materiałów, danych na cele inne niż prywatne, jest dozwolone jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Właściciela Serwisu.

23.   Partner Serwisu, publikuje materiały w Serwisie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach WWW Serwisu przez Partnerów Serwisu, jak również za poglądy i opinie wyrażone przez tych lub innych Partnerów Serwisu jak i Użytkowników Serwisu.

24.   Za naruszenie praw autorskich przez Partnera Serwisu, poprzez użycie do edycji materiałów w Serwisie stanowiących własność innej osoby lub organizacji, bądź naruszenie tej własności w jakikolwiek inny sposób, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Partner Serwisu.

25.   W przypadku stwierdzenia przez Właściciela Serwisu że Partner Serwisu, naruszył warunki Regulaminu Serwisu, konto takiego Partnera Serwisu wraz z całą wprowadzoną przez niego zawartością będzie usuwane z Serwisu bez powiadomienia Partnera Serwisu.

26.   Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w materiałach umieszczanych przez Partnerów Serwisu, jednak po wcześniejszej konsultacji z tym Partnerem Serwisu.

27.   Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do blokowania adresów IP użytkowników nagminne łamiących zasady etykiety w sieci.

28.   Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu Serwisu, bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie Użytkowników Serwisu i Partnerów Serwisu.

TPL_GK_LANG_BACK_TO_TOP